بازگشت

هوش هیجانی چیست؟

نویسنده: هانیه وزیرپناه (متخصص حوزه روانشناسی نوجوان و ارتقا مهارت های فردی و سازمانی)

تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۴۰۱ ​

نوجوانم را در شروع سن بلوغ چگونه همراهی کنم؟ (بلوغ جسمی و تغییرات آن)

نویسنده: هانیه وزیرپناه (متخصص حوزه روانشناسی نوجوان و ارتقا مهارت های فردی و سازمانی)

تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۴۰۱​

مهارت دعوا کردن با فرزند

نویسنده: هانیه وزیرپناه (متخصص حوزه روانشناسی نوجوان و ارتقا مهارت های فردی و سازمانی)
تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۴۰۱ ​

نوجوان خود را درک کنیم

نویسنده: هانیه وزیرپناه (متخصص حوزه روانشناسی نوجوان و ارتقا مهارت های فردی و سازمانی)
تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۴۰۱

enemad-logo