بازگشت

کارگاه آموزش مهارت های موثر به وسیله تئاتر و سخنرانی

این کارگاه 3 ساعته به درخواست کمیته امداد امام خمینی در پاییز 1397

برای زنان سرپرست خانوار منطقه 17 تهران برگزار گردید

در این کارگاه برخی از مهارت های ارتباطی موثر به صورت تخصصی همراه با ایجاد فضایی شبیه سازی شده، آموزش داده شد مدرس: هانیه وزیرپناه متخصص حوزه سلامت روان و نوجوان و هنردرمانی

enemad-logo