بدبین ها

بدون دیدگاه
بدبینی یعنی تمایل به داشتن افکار منفی و منفی فکر کردن. فرد بدبین در بیشتر موارد روی جنبه‌های منفی هر ...